Ngawe Teks Pranata Adicara


Urataning pranata adicara mekaten: Salam Pambuka, Pamuji (Pakurmatan dan Puji Syukur), Maosaken Rantamaning Acara. Isinipun saking Acara inggih menika:

1. Pambuka

2. Atur Pangandikan (saking Pangarsa Papanggihan lan Pamong Praja)

3. Acara Inti

4. Manca Warna/Puspa Warna

5. Panutup

Sebanjure maosaken ramtamaning acara Pranata Adicara kedah Masrahake papan lan wektu, Pungkasane Atur, Salam Penutup. Tuladha Teks Pranata Adicara wongtening Acara Pengajian Nuzulul Qur’an:

Assalammu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahhirabbil’alamin asholatu wa salamu‘ala asrofilambya iwal mursalin wa’ala alihi wa askhabihi ajma’in, ammaba’du. Panjenengannipun Bapak ……………… minangka kepala dusun ……….. ingkang satuhu kinurmatan. Bapak ……………… minangka ketua takmir Masjid …………….. ingkang satuhu kinabekten. Bapak, Ibu lan sederek sedaya ingkang tansah bagya mulya.

Sumangga sareng-sareng panjenengan lan kula ngaturaken puji lan syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT. ingkang sampun paring kanugrahan dhumateng penjenengan lan kula, satemah saget makempal wonten ing Masjid ……………….. kagem tolabul ‘ilmi ing dalu punika. Salawat lan salam mugi tansah kaparingna dhumateng Rasulullah Muhammad SAW ingkang tansah kula panjenengan sami antu-antu safaatipun wonten ing yaumul qiamah.

Bapak, ibu ingkang dahat kinurmatan.

Nyuwun pangapunten kula kumawani munggel pangandikan sawetawis. Nun inggih awit kula ingkang kadhawuhan ndherekaken lampahing pengaosan “Pengetan Nuzulul Qur’an” wekdal menika.

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tuhu kinabekten.

Saderengipun adicara kawiwitan, keparenga kula ngaturaken rantamaning adicara wonten ing dalu menika.

Sepisan Pambuka.

Kaping kalih Waosan Kitab Suci Al-Qur’an.

Adicara angka tiga Atur Pangandikan Saking Takmir Masjid …………………..

Titilaksana kaping sekawan nun inggih Inti Pengaosan.

Wungkasanipun adicara Panutup.

Minangka pratandha purwaning adicara sumangga sesarengan nyuwun wonten Ngarsa Dalem Allah SWT, mugi lampahing adicara ing dalu punika pinaringan wilujeng, kalis saking rubeda tuwin sambekala, sumangga kula dherekaken maos basmalah.

Bismillahirrahmanirrahim.

Cekap, matur nuwun.

Salajengipun, ndungkap adicara ingkang angka kalih, inggih punika waosan Kitab Suci Al-Qur’an ingkang badhe katur deneng sedherek ……………….. Dhateng panjenenganipun sedherek ……………….. sumangga.

Kula aturaken angunging panuwun dhateng panjenenganipun sedherek ……………………….. ingkang sampun maos Kalamullah Al-Qur’an. Mugi-mugi amal kesaenan penjenengan pikantuk ganjaran ingkang matikel-tikel saking Ngarsa Dalem Allah SWT.

Bapak, ibu lan sedherek sedaya.

Adicara angka tiga atur pangandikan saking takmir Masjid ……………………. Dhumeteng panjenenganipun Bapak …………………. pusering kawigatosan sumangga.

Sampun paripurna atur pangandikan saking takmir masjid, mugi ndadosna pamreksa ing sadayanipun lan dateng Bapak …………… kula aturaken agunging panuwun.

Titilaksana salajengipun Inti Pengaosan dhumateng Bapak Ustad …………………… sasana wicara sumangga katur lan samangkeh ing pungkasanipun pengaosan kasuwun maosaken do’a.

Wijang, gamblang cetha ngegla, terang terwaca, tumata datan tumpangsuh aturipun Bapak Ustad ……………………… minangka Inti Pengaosan dalu punika. Mugi-mugi ndadosno tambahing seserepan lan saget ningkataken iman lan islam panjenengan lan kula. Dhateng panjenenganipun Bapak Ustad …………………… kula aturaken angunging panuwun.

Para rawuh ingkang hamestuti pepoyaning kautamen.

Adicara kantun setunggal, inggih punika panutup. Sumangga acara menika kita tutup sesarengan kanthi maos tahmid.

Sumangga kula dherekaken.

Alhamdulillahirrabil’alamin

Cekap, matur muwun.

Mboten kesupen mbokbilih anggen kula ndherekaken lampahing adicara punika kathah atur saha tindak-tanduk ingkang mboten ndadosaken renanig penggalih, kula nyuwun lumunturing sih pangaksami.

Kondur pangjenegan sedaya, kula nemung saged ndherekaken kasugengan, mugi tansah rahayu ingkang sami pinangsih.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s