Ringkasan Materi Bahasa Jawa


 1. Memahami Geguritan
  1. Isi Geguritan
  2. Nilai Budi pekerti
  3. Kosakata
  4. Aspek:

1)      Wicara → lancar tidaknya, jelas tidaknya

2)      Wirama → tinggi rendah, keras lemahnya suara

3)      Wirasa → Perasaan, Penghayatan

4)      Wiraga → Gerak

 1. Parikan
  1. Terdiri dari : Purwaka (sampiran) dan Isi
  2. Isi dan Wujud
  3. Purwakanthi

1)      Purwakanthi Swara (Vokal / Ucapan diulang)

→ Titi Sari gemi nastiti ngatiati

2)      Purwakanthi Sastra (Konsonan diulang)

→ Kiki ketemu Koko karo Keke

3)      Purwakanti Basa/Lumaksita (Buri dewe dadi ngarep dewe)

→ Dina Minggu

Ngguyang lembu

Mbuang banyu

 1. Cangkriman
  1. Tembung Wancahan (ditugel tugel tembunge)

→ Pak Boletus (Sepak kebo lelene satus)

 1. Irib-iriban / Pepindan (mirib)

→ Sega Sekepel dirubung tinggi (Salak)

 1. Plesetan (diplesetke)

→ Timbangane mbah Warta wuda

 1. Memahami tata krama mlaku
  1. Rambu-Rambu

1)      Rambu Penget (Ngelingake)

Werna dasar kuning list ireng

2)      Rambu Pemenging (larangan)

Warna dasar abang, gambar/tulisan putih

3)      Rambu Pituduh

Werna dasar ijo, tulisan putih

4)      Rambu Prentah

Werna dasar biru/abang, gambar/tulisan putih

5)      Rambu Darurat

Biasane Tulisan sak anane utawa pang-pang

 1. Cerita Wayang 

  1. Pandawa

 1. Punakawan

→ Puna = Ngerti, Kawan = kanca, wong/konco seng ngerti karepotane bendarane

1)      Semar

Bathara Ismaya ingkang tumurun ing donya

Swantenipun alus, sareh/sabar boten kesesa wicaranipun

Wataipun sabar lan wicaksana

2)      Gareng

Swantenipun alit, remen gojegan, asring srembana nanging tetep titis ing wicara

Wataikipun setya lan remen tetulung

3)      Petruk

Adhinipun Gareng

Swantenipun kemrecek lan remen gojegan

Petruk=patrap, tegese pinter mapanake dhiri

Watakipun sae, remen dhateng kautamen

4)      Bagong

Swantenipun radi ageng, alon, pinter damel lelucon, radi ngeyelan

Kadhang kala grusa-grusu kirang petung nanging jujur

Mripatipun amba, tutukipun ndower

 1. Nulis Jawa

 1. Cerkak
  1. Unsur Intrinsik

1)      Tema

2)      Tokoh

Antagonis → watak ala

Protagonis → watak becik

Tritagonis → tengah tengah

3)      Latar/Setting

Latar Papan

Latar wektu

Latar kahanan

4)      Alur/Plot

Alur maju

Alur mundur

Alur campuran

 1. Sudut Pandang

1)      Wong kapisan

Pelaku Utama

Pelaku Sampingan

2)      Wong ketelu

Serba Tahu

Terbatas

 1. Gaya Bahasa

1)      Paralelisme

→ mbaleni tembung ana ing sawijining ukara

Tuladha: Tumindak becik aja nganti diandheg, apamaneh nganti dialang-alangi ngrembakane

2)      Antitetis

→ kosok balen

Tuladha: Sugih mlarat, enom tuwa, gedhe cilik, kabeh pada ing lapangan

3)      Epizeuksis

→ mbaleni tembung kang dianggep penting

Tuladha: awake dhewe kudu mikir, mikir, mikir lan mikir kanthi tenanan

4)      Anafora

→ ngambali tembung ana ing saben larik

Tuladha: Apa kowe arep mulih, apa kowe arep turu kene, apa kowe arep lunga, aku ora nggagas

5)      Metafora

Tuladha: Sikil meja, buntut masalah, rembug tuwa

6)      Alegori

→ Pralambang kanggo pendhidikan

Tuladha: Kancil lan Baya, Kura-kura lan terwelu

7)      Personifikasi

→ Barang  mati kaya manungsa

Tuladha: Gunung kuwi katon njenggureng kaya kaya ngampet kanepson

8)      Perumpamaan

Tuladha: Kaya macan luwe, kaya kapuk diwusoni, kaya Baladewa ilang gapite

9)      Asindeton

→ Tembung meh pada, digandheng tanpa tembung panggandheng

Negara butuh wong lanang sing teteg, tangguh, tatang, ngadepi perkara

10)  Polisindeton

→ Tembung meh pada, digandheng tembung panggandheng

Ing ngendi bisa ditemoni wong lanang sing satriya lan prawira tur tanggung jawab?

11)  Eufimisme

→ Nggunakake tembung kang alus

Ngatos-atos mas lare menika radi cilik aten

 1. Nilai budi pekerti
 2. Tembang macapat

Guru Gatra → cacahe gatra (larik) ing setunggal pada (bait)

Guru Wilangan → cacahe wanda (sukukata) ing setunggal gatra (larik)

Gulu Lagu → tibaning swara ing pungkasane gatra (larik)

Isi Tembang

Kosakata

 1. Sinom

Guru Gatra : 9

Guru Wilangan : 8,8,8,8,7,8,7,8,12

Guru lagu : a,i,a,i,i,u,a,i,a

Watak prasaja, sengsem lan ngandut pitutur

 1. Dandhang Gula

Guru Gatra : 10

Guru Wilangan : 10,10,8,7,9,7,6,8,12,7

Guru Lagu : i,a,e,u,i,a,u,a,i,a

Watak luwes, gembira, endah

 1. Pangkur

Guru Gatra : 8

Guru Wilangan : 8,11,8,7,12,8,8

Guru Lagu : a,i,u,a,u,a,i

 1. Sesorah lan Pranata Cara
  1. Sesorah

1)      Salam Pambuka → Salam & Pakurmatan

2)      Pamuja → Puji Syukur

3)      Isi → Latar Belakang, Isi & Kesimpulan

4)      Pangajab → Pangarep-arep

5)      Panutup

 1. Pranata Cara

1)      Salam Pambuka

2)      Pamuji → Pakurmatan & Puji Syukur

3)      Maosaken Rantamaning Adicara

a)      Pambuka

b)      Atur Pangandikan /atur sabda

Ketua Panitia (Pangarsa Pepanggihan)

Pejabat Pemerintah (Pamong Praja)

c)      Acara Inti

Sabda Tama (Pembicara)

d)     Lain-lain → Manca Warna utawa Puspa Warna

e)      Panutup

 

Ringkasan Diatas dibuat oleh agista Surya Bawana, yang baru saja mengerjakan Ujian Nasional SMP, semoga dia mendapat nilai yang terbaik dan dapat bersekolah di SMA yang dia inginkan. AMIN

Iklan

3 thoughts on “Ringkasan Materi Bahasa Jawa

 1. Ping-balik: Nulis Aksara Jawa | widia laraswari basa jawa unnes

 2. Ping-balik: Wayang | widia laraswari basa jawa unnes

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s